Ammattiosaston säännöt

TEHYN HYKSIN HELSINGIN ALUEEN AMMATTIOSASTO 152 ry

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Hyksin Helsingin alueen ammattisasto ry. Yhdistyksen kotipaikka on HELSINKI ja sen toiminta-alueena on HELSINGIN ja UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN HYKS:iin kuuluvat KIRURGINEN SAIRAALA, MARIAN SAIRAALA, TÖÖLÖN SAIRAALA ja HYKS:n PSYKIATRIAN TOIMIALAAN kuuluvat yksiköt sekä Helsingin kaupungin terveyskeskuksen alueella toimivat LABORATORION ja RÖNTGENIN yksiköt.

Ammattiosasto kuuluu jäsenenä TEHY ry:hyn, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi.

Lisäksi ammattiosasto kuuluu jäsenenä TEHY HUS ry:hyn.

 

2§ OSASTON TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

Ammattiosaston tarkoituksena on koota ammattiosaston jäsenyyteen ja Tehy ry:n piiriin toimialueensa

- työmarkkinoiden käytettävissä olevat terveydenhuollon ja/tai sosiaalialan tutkinnon suorittaneet henkilöt sekä

- terveyden- ja sosiaalihuollon alueella toimivat em tutkinnon suorittaneet itsenäiset ammatinharjoittajat

Ammattiosaston tarkoituksena on toimia näiden sääntöjen ja liiton sääntöjen sekä liiton toimielinten päätösten mukaisesti ammatillisena etujärjestönä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi ammattiosasto:

- toimii jäsentensä palkka-, työ- ja virkasuhdeasioiden parantamiseksi

- toimii jäsentensä työolojen parantamiseksi ja jäsenten vaikutusmahdollisuuksien ylläpitämiseksi ja parantamiseksi työympäristöä koskevissa asioissa

- neuvottelee ja tekee esityksiä ja sopimuksia palvelussuhteen ehdoista

- kehittää jäsentensä ammattitietoa ja –taitoa ja edistää yleistä terveydenhuoltoa ja sosiaalihuoltoa sekä seuraa työnantajan antamaa ammatillista täydennyskoulutusta

- järjestää kokouksia, kursseja ja luentotilaisuuksia sekä harrastustoimintaa

- voi omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä maa- ja vesialueita, joiden käyttö palvelee ammattiosaston tarkoitusperiä

- voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamenttejä sekä panna toimeen asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä harjoittaa sairaalakioskikauppaa ja kahvila- tai ravintolaliikettä, kutakin liikemuotoa kuitenkin vain yhdessä toimipaikassa


3§ ALAJAOSTO

Ammattiosasto voi muodostaa toimialueellaan ammattiosaston hallituksen valvonnan alaisena tomivia rekisteröimättömiä alajaostoja, joiden säännöt ammattiosaston hallitus hyväksyy.


4§ KIELI

Ammattiosaston kielenä on suomi.

Ammattiosaston rekisteröitymis- ja pöytäkirjakielenä on suomi.


5§ JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Ammattiosaston jäseneksi voidaan hyväksyä ammattiosaston toiminta-alueella 2§:n 1 momentissa tarkoitettu henkilö sekä terveyden- tai sosiaalihuollon tutkinnon suorittanut työtön henkilö.

Opiskelun, ulkomailla olon, asevelvollisuuden, työttömyyden tai näihin rinnastettavan syyn vuoksi työstä tilapäisesti poissa oleva on oikeutettu säilyttämään jäsenyytensä ammattiosastossa. Työstä poissaolosta on ilmoitettava ammattiosaston hallitukselle.

Henkilö voi kuulua jäsenenä vain yhteen liiton jäsenenä olevaan ammattiosastoon.


6§ JÄSENEKSI LIITTYMINEN

Ammattiosaston jäsenyyttä haetaan kirjallisesti ammattiosaston hallitukselta, joka päättää jäseneksi hyväksymisestä. Jos ammattiosaston hallitus hyväksyy henkilön jäseneksi, jäsenyys alkaa siitä, kun jäsenyyttä on haettu. Ammattiosasto on velvollinen pitämään jäsenistään luetteloa. Ammattiosaston tulee huolehtia siitä, että jäsenten nimet ja henkilö-, osoite- ja työpaikkatiedot saadaan liiton ylläpitämään jäsenrekisteriin. Ammattiosaston on ilmoitettava ammattiosaston ja toimihenkilöiden ja jäsenten nimen- ja osoitteen- ym muutokset liittoon.


7§ AMMATTIOSASTOSTA EROAMINEN TAI EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota ammattiosastosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti ammattiosaston hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä ammattiosaston kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenen erottua ammattiosastosta hän menettää kaikki oikeutensa siinä samoin hän vapautuu velvollisuuksistaan, joihin hän on liittyessään sitoutunut.

Jäsenen voi erottaa ammattiosastosta, jos hän on jättänyt maksamatta liittomaksunsa vähintään kuudelta kuukaudelta. Ammattiosastolla on myös oikeus erottaa, jos jäsen:

1. on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän ammattiosastoon liittymällä on sitoutunut

2. on menettelyllään ammattiosastossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut ammattiosastoa

3. ei enää täytä laissa tai ammattiosaston säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja tai

4. toimii huomattavassa määrin vastoin liiton tai ammattiosaston tarkoitusperiä.

Päätöksen erottamisesta tekee ammattiosaston hallitus. Mikäli erottaminen on tapahtunut joidenkin muiden syiden kuin laiminlyötyjen liittomaksujen johdosta, erotetulla jäsenellä on oikeus 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan ammattiosaston hallitukselle jätettävällä kirjallisella valituksella vedota päätöksestä seuraavaan ammattiosaston kokoukseen.

Erotettu jäsen menettää välittömästi kaikki oikeutensa ammattiosastossa. Samoin hän vapautuu myös velvollisuuksista, joihin hän on liittyessään sitoutunut, lukuun ottamatta jo maksettavaksi erääntyneitä maksuja tai maksuja, joihin hän on määrätyksi ajaksi sitoutunut.


8§ AMMATTIOSASTOSTA TOISEEN SIIRTYMINEN

Kun jäsen siirtyy toisen ammattiosaston toiminta-alueelle kuuluvaan työpaikkaan, hänen on tehtävä siitä ilmoitus ammattiosastolle 7§: 1 momentin mukaisesti.

Kun jäsen on saanut uuden työpaikan, joka kuuluu toisen ammattiosaston toiminta-alueeseen, hänen on ilmoittaudut-tava jäseneksi siellä olevaan ammattiosastoon 30 päivän kuluessa siitä, kun hän aloitti työnsä. Siinä tapauksessa hän saa laskea hyväkseen liittomaksut ja jäsenenä oloajan siitä ammattiosastosta, josta hän on siirtynyt.


9§ JÄSENMAKSUT

Jäsenen on suoritettava ammattiosastolle liittomaksua siten kuin liiton liittovaltuuston syyskokous määrää.


10§ AMMATTIOSASTON TOIMIELIMET

Ammattiosaston toimielimet ovat ammattiosaston kokous ja hallitus. Ammattiosaston päätäntävaltaa käyttää ammattiosaston kokous. Hallitus käyttää ammattiosaston toimeenpanovaltaa.


11§ KOKOUKSET JA KOKOUSKUTSUT

Ammattiosasto kokoontuu varsinaisiin kokouksiin ja ylimääräisiin kokouksiin. Ylimääräisiä kokouksia ammattiosasto pitää silloin, kun ammattiosaston hallitus katsoo sen tarpelliseksi tai kun vähintään 1/10 ammattiosaston jäsenistä sitä määrättyä asiaa varten hallitukselta kirjallisesti pyytää.

Kokouksesssa voidaan käsitellä, mutta ei tehdä päätöksiä muista kuin kokouskutsussa mainituista asioista. Käsiteltävänä olevat asiat päätetään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Ammattiosaston hallituksen jäsenten vaalit toimitetaan suhteellista vaalitapaa käyttäen, jos ehdokkaita on useampia kuin valittavia.

Vaalissa käytetään yhden ehdokkaan listoja, jotka voivat muodostaa vaaliliittoja ja vaalirenkaita. Ääni annetaan ehdokkaalle. Vaaliliitossa ääniä eniten saanut saa vertailuluvukseen vaaliliiton koko äänimäärän, toisena oleva puolet äänimäärästä, kolmantena oleva kolmanneksen jne. Mikäli on muodostettu vaalirengas, renkaan ehdokkaat asetetaan em vertailulukujensa mukaiseen järjestykseen siten, että suurimman vertausluvun saa uudeksi vertausluvukseen vaalirenkaan koko äänimäärän, toisena oleva puolet, kolmantena 1/3 jne. Valituksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden vertauslukujen mukaisessa järjestyksessä.

Saman vertausluvun saaneiden osalta valinnan ratkaisee arpa.

Asiaäänestyksessä äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Kaikissa vaaleissa ja äänestyksissä on jäsenellä vain yksi ääni.

Ammattiosaston varsinaiset kokoukset kutsutaan koolle kahta viikkoa ja ylimääräiset kokoukset viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu on julkaistava paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä tai liiton lehdessä. Lisäksi kokouksesta on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava työpaikkojen ilmoitustauluilla.

Kiireellisissä tapauksissa ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle kolme päivää ennen kokousta. Tällöin kutsu laitetaan työpaikkojen ilmotustaululle.


12§ VARSINAISET KOKOUKSET

Varsinaiset kokoukset:

Ammattiosaston kevätkokouksessa, joka pidetään maaliskuussa:

1. arvoidaan edelliseksi vuodeksi asetettujen tavoitteiden toteutumista ja toiminnan taloudellista tarkoituksenmukaisuutta sekä päätetään niistä toimenpiteistä, joihin arviointi antaa aihetta

2. käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös, esitetään tilintarkastajien lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Ammattiosaston syyskokous, joka pidetään marraskuussa-joulukuussa:

1. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimintakautta varten

2. valitaan joka toinen vuosi ammattiosaston hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan ammattiosaston puheenjohtajaksi

3. valitaan joka toinen vuosi ammattiosaston hallituksen muuta varsinaiset ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet noudattaen 11§:ssä määrättyä suhteellista vaalitapaa ja

4. valitaan seuraavaksi tilikaudeksi kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet.


13§ AMMATTIOSASTON HALLITUS

Ammattiosaston asioita ja omaisuutta hoitaa syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 10 muuta varsinaista sekä yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia. Hallituksen toimikausi on kolme kalenterivuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut toimihenkilöt. Ammattiosaston hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jos kolme hallituksen jäsentä sitä erikseen pyytää. Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yli puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

Hallituksen tehtävänä on:


1. johtaa ammattiosaston toimintaa ja hoitaa ammattiosastoa koskevat asiat näiden sääntöjen ja ammattiosaston kokouksen päätösten mukaisesti.

2. kutsua koolle ammattiosaston kokoukset sekä valmistella niissä esille tulevat asiat.

3. toteuttaa ammattiosaston kokousten tekemät päätökset.

4. hoitaa ammattiosaston varoja ja muuta omaisuutta sekä vastata kirjanpidosta ja tilinpäätösten valmistamisesta.

5. laatia vuosittain kertomus toiminnastaan.

6. toimittaa pyydettäessä liitolle toiminta- ja talouskertomuksensa edelliseltä vuodelta välittömästi ammattiosaston varsinaisen kevätkokouksen jälkeen, kuitenkin viimeistään toukokuun loppuun mennessä.

7. vahvistaa alajaostojen säännöt ja rajat sekä ohjata ja valvoa alajaostojen toimintaa.

8. hyväksyä ammattiosaston jäsenet ja päättää jäsenen erottamisesta.

9. pitää luetteloa ammattiosaston jäsenistä ja huolehtia siitä, että ammattiosaston jäsenten nimet ja henkilö-, osoite- ja työpaikkatiedot saadaan liiton ylläpitämään jäsenrekisteriin sekä ilmoittaa ammattiosaston toimihenkilöiden ja jäsenten nimen- ja osoitteen- ym muutokset.

10. varata liiton edustajille puhe- ja läsnäolo-oikeus ammattiosaston kokouksissa.

11. edustaa ammattiosastoa ulospäin, kantaa sekä vastata ammattiosaston nimissä.

12. toimia 2§:ssä määriteltyjen ammattiosastojen tarkoitusperien toteuttamiseksi.


14§ AMMATTIOSASTON EDUSTUS

Ammattiosasto voi lähettää edustajan TEHY HUS ry:n sääntöjen mukaisesti TEHY HUS ry:n kokouksiin ja asettaa ammattiosaston puheenjohtajan ehdolle TEHY HUS ry:n hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi ja varapuheenjohtaja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen.


15§ VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN VALMISTELU

Esityksistä virka- ja työehtosopimusten parantamiseksi päätetään jossain 11§:n tarkoittamassa kokouksessa. Ammattiosaston esitykset saatetaan liiton hallituksen tietoon siinä järjestyksessä kuin liiton hallitus tarkemmin määrää.


16§ AMMATTIOSASTON NIMENKIRJOITTAMINEN

Ammattiosaston nimen kirjoittavat ammattiosaston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä hallituksen keskuudestaan tai ulkopuoleltaan valitseman toimihenkilön kanssa.


17§ TOIMINTA- JA TILIKAUSI

Ammattiosaston toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina tilintarkastajille jättöä varten viimeistään kolme viikkoa ennen ammattiosaston kevätkokousta.


18§ VAALIKELPOISUUS

Ammattiosaston luottamustehtävään voidaan valita ammattiosaston jäsen, jolla ei ole vaalia edeltäneen vuoden lopussa maksamattomia jäsenmaksuja vaalia edeltäneeltä vuodelta.

Ammattiosaston luottamustehtävään valitun toimikausi kestää vaalikauden loppuun, ellei hän sitä ennen eroa tai tule erotetuksi ammattiosaston jäsenyydestä.


19§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA AMMATTIOSASTON PURKAMINEN

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos asia kokouskutsussa olleen maininnan jälkeen on otettu varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi ja muutoksen puolesta on äänestänyt vähintään 2/3 annetuista äänistä. Nämä säännöt ja niihin tehtävät muutokset on esitettävä liiton liittovaltuuston kokoukselle hyväksyttäväksi.

Jos ammattiosaston päättää purkautua tai se lakkautetaan, on sen jäljelle jääneet varat luovutettava liitolle. Purkamisesta voidaan päättää vain varsinaisessa kokouksessa ja purkamispäätöksen tekoon vaaditaan 5/6 kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä.